Hvad er varige gener?

Varige gener er gener, som ikke er forsvundet et år efter, at du kom til skade.

Hvor kan jeg få erstatning fra?

Du få udbetalt erstatning for varige gener fra dit eget forsikringsselskab, hvis du har tegnet en ulykkesforsikring. Du har også mulighed for at få erstatning fra en skadevolders forsikringsselskab eller via Patienterstatningen. Det er således muligt, at få erstatning for den samme skade i flere forskellige forsikringsselskaber samtidigt.

Hvilke gener kan jeg få erstatning for?

For at få erstatning skal dine gener skyldes ulykken, arbejdsskaden eller patientskaden. Hvis en del af dine gener skyldes andre forhold, vil dette kunne medføre et fradrag i din méngrad.

Der ydes kun erstatning for varige gener, der er fastsat til et varigt mén på 5 procent eller derover. Dette gælder uanset om erstatningen udbetales af dit eget, eller en skadevolders forsikringsselskab.

Erstatning for tab af erhvervsevne

Hvis dine varige gener har medført en forringelse af din erhvervsevne kan du også få erstatning for disse, hvis din skade kan tilskrives en skadevolder. Det er ikke muligt at få udbetalt erstatning for erhvervsevnetab via en almindelig ulykkesforsikring.

Hvis du har været udsat for en patientskade

Hvis du har pådraget dig en skade i forbindelse med behandling i sygehusvæsenet, er det muligt at få dækket denne skade.

Ved vurderingen af om du kan få erstatning efter en behandling vurderer Patienterstatningen din sag efter to regler.

Først ses på om en erfaren specialist ville have gjort noget anderledes i forbindelse med din behandling, og om din skade på den måde kunne være undgået. Hvis din skade kunne være undgået, vil du have ret til erstatning.

Hvis du ikke kan få erstatning efter denne regel, ses dernæst på hvor alvorlig den sygdom, du oprindeligt blev behandlet for var. Jo mere syg du var, des flere komplikationer efter behandlingen skal du tåle/acceptere, uden det giver dig ret til erstatning.

I patientskadesager er det kun det såkaldte mér-mén du får dækket, altså ikke erstatning for de gener du oprindeligt havde – eller ville kunne forventes at ville kunne få ved en korrekt behandling, men kun den del af dine gener, som kan tilskrives den mangelfulde behandlingen.

Er din sag blevet oversendt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring?

Hvis du og forsikringsselskabet er uenige om din méngrad eller erhvervsevnetab kan sagen oversendes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring afgiver herefter en vejledende udtalelse i sagen.

Jeg har arbejdet i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i 10 år og dagligt truffet afgørelse i sager, hvor den tilskadekomne og forsikringsselskabet har været uenige om fastsættelsen af méngraden og/eller erhvervsevnetabet.

Hvad jeg kan hjælpe dig med

Jeg kan hurtigt vurdere dine muligheder for at få erstatning for varige gener efter en skade. Jeg kender forløbet i en skadesag og ved hvilke oplysninger og argumenter, der er afgørende for, at du får den erstatning, som du er berettiget til.

Jeg varetager også kommunikationen med dit – eller skadevolders forsikringsselskab, samt andre relevante myndigheder, herunder Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Petienterstatningen.

Bevisbyrden for årsagssammenhæng

Når forsikringsselskabet eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal vurdere din skade, kigger de i første omgang på, om der er årsagssammenhæng mellem dine gener og den ulykke, som du har været udsat for.  Du kan læse mere om årsagssammenhæng her.

Det er dig, der skal løfte bevisbyrden for årsagssammenhæng. Det handler kort sagt om, at du skal gå til læge i tilknytning til ulykken og i den efterfølgende tid – og klage over dine gener. Jeg hjælper dig med at indhente den dokumentation, som skal bruges i sagen.

Når der er statueret årsagssammenhæng skal dit varige mén vurderes. Dette kan som udgangspunkt tidligst ske cirka et år efter, at du er kommet til skade. Du kan læse mere om vurdering af varigt mén her.

Overlad bunken af papirer til mig

Min erfaring er, at det kan være svært at håndtere sin sag overfor forsikringsselskaber mv., når man er kommet til skade. De færreste har erfaring eller viden om processen. Mange har ikke det fornødne overskud til at ringe til forsikringsselskabet og følge op på sagen eller besvare forsikringsselskabets henvendelser. Jeg ved, hvad der skal spørges om, samt hvilke dokumenter og lægelige undersøgelse, der skal til, før din sag er tilstrækkeligt oplyst og kan vurderes

Aflevere hele bunken af papirer til mig. Du skal ikke foretage dig noget. Jeg varetager kommunikationen med forsikringen og skriver de fornødne breve.